Home Rekrutacje regulamin

szukaj

Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "Podniebny Raj"

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej Przedszkola Niepublicznego 
" Podniebny Raj" oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów.

FUNKCJE I ZADANIA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "Podniebny Raj"

1. Społeczna – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

2. Opiekuńcza – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
dziecka.

3. Dydaktyczna – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome,
celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka.
Program pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa
zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin wychowania: wychowanie zdrowotne,
umysłowe, społeczno – moralne, techniczne i estetyczne.
Program wychowania w Przedszkolu Niepublicznym "Podniebny Raj" odpowiada w pełni postulatowi demokratyzacji systemu wychowania wyrażającej się równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci. Realizując przez program zadania, przedszkole  dąży do opieki nad zdrowiem dzieci
oraz współpracy z zakładami pracy i różnymi organizacjami społecznymi.

FREKWENCJA DZIECI

1. Dziecko zakwalifikowane do Przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

2. Przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00

3. Dziecko do Przedszkola należy przyprowadzać od 7.00 do 9:00

4. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów, choroba, wyjazd do
sanatorium.

5. Każda nieobecność musi być zgłoszona najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7.30 do Organu prowadzącego- właściciela Dagmary Tajerle  lub Dyrektora Placówki

6. W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie, a w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie z Sanepidu.
Organ prowadzący i Dyrektor Przedszkola uprawnieni są do skreślenia z listy dzieci w wypadku:

1. Niedopatrzenia formalności zapisu do Przedszkola w odpowiednim terminie.

2. Nieregularne wpłacanie odpłatności za Opiekę nad dziecnkiem w Przedszkolu Niepublicznym.

3. Brak wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 7 dni.

WYPOSAŻENIE DZIECKA

1. Dziecko powinno przyjść do Przedszkola czyste i estetycznie ubrane, tak aby
samodzielnie rozebrać się i ubrać.

2. Dziecko powinno przynieść ze sobą obuwie na zmianę w woreczku, bielizne, chusteczki do nosa,
szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny w woreczku, kubek do picia bezpieczny dla dziecka.

3. Dzieci które leżakują – przynoszą  własną poduszkę (jaśka), kołderkę lub kocyk.

4. Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia powinny być oznaczone inicjałami imienia i nazwiska bądź posiadać etykietę z imieniem i nazwiskiem dziecka.

5. Rodzice dzieci, które noszą pieluchy są zobowiązani  w stałe zaopatrywanie Placówki w pieluchy marki jakie dziecko używa w domu+ jeżeli będzie taka możliwość zaopatrzenie dziecka w pieluchomajtki, które są pomocne w uczeniu dziecka do wykonywania czyności fizjologicznych do sanitariatów znajdujących się na terenie punktu.

OBOWIĄZKI RODZICÓW względem Przedszkola Niepublicznego "Podniebny Raj":

1. Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.

2. Odpłatność czesnego należy regulować z góry w dni wyznaczone do 10-go każdego miesiąca na konto właściciela Placówki.

3. Wnioski o usprawiedliwienie nieobecności dziecka należy kierować do Organu prowadzącego lub Dyrektora Placówki.

4. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, albo mogą to być
osoby upoważnione mające ukończony 14 rok życia i pouczone o zasadach bezpieczeństwa.
Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono
w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.

5. Przedszkole Niepubliczne i jego Organy mogą odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy punktu, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości
skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

9. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. Rodzice powinni zapoznać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola,
które są umieszczane na tablicy, w kąciku dla rodziców.

11. Rodzice powinni brać czynny udział w życiu placówki poprzez udzielanie informacji o
dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy, udział w uroczystościach Przedszkolu.
OBOWIĄZKI DZIECKA

1. Dziecko w Przedszkolu Niepublicznym "Podniebny Raj" ma obowiązek:

a) szanowania wytworów innych dzieci,

b) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

c) przestrzegania zasad higieny osobistej.