Home O Nas statut

szukaj

statut PDF Drukuj Email

Statut

Przedszkola Niepublicznego "Podniebny Raj"

w Kosakowie

przy ul. Krasickiego 14

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Przedszkole Niepubliczne "Podniebny Raj", zwane dalej „Przedszkolem Niepublicznym”
działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty

(Dz.u.z 2004r.,Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Kosakowie przy ulicy Krasickiego 14.

3.Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne jest osoba fizyczna Dagmara Tajerle zwana dalej właścicielem. Zam: ul Kłajpedzka 7/b4 81-533 Gdynia

4. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje: POMORSKI KURATOR OŚWIATY W GDAŃSKU


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Niepublicznego Przedszkola

§ 2

1. Przedszkole Niepubliczne realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisachwydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej

wychowania przedszkolnego, poprzez:

a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi

b. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości punktu

c. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci

i przygotowanie ich do nauki szkolnej

2. Wynikające z powyższych celów zadania, punktu realizuje w ramach

następujących obszarów edukacyjnych:

a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym

i zdrowym środowisku

b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych

szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

d. rozwijanie wrażliwości moralnej

e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym

f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej

i wyrażania własnych myśli i przeżyć

g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,

fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

postępowania i zachowań prozdrowotnych.


§ 3

1. Celem wychowawczym przedszkola zgodnie z podstawą programową jest

wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym

i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w

poszczególnych grupach dzieci.

§ 4

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu

b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem

fizycznym, jak i psychicznym

c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

d. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog) zapewniając

w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

ROZDZIAŁ III

Organy Przedszkola Niepublicznego " Podniebny Raj"

§ 5

1. Organami Punktu są :

a. Organ prowadzący

b. Dyrektor ds. pedagogicznych

c. Rada Pedagogiczna .

§6

1.Organem prowadzącym placówkę jest osoba fizyczna Dagmara Tajerle zwana dalej właścicielem.

2. Zadania organu prowadzącego są następujące :

a. zarządzanie majątkiem placówki .

b. dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie .

c. organizowanie administracyjnej , finansowej i gospodarczej obsługi placówki

d. kierowanie polityką kadrową placówki , zatrudnianie dyrektora i pracowników oraz zwalnianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy .

e. reprezentuje placówkę na zewnątrz


§ 7

Dyrektor ds. pedagogicznych


Dyrektorem Placówki ds. pedagogicznych jest Elżbieta Wiśniewska zam w Gdyni ul. Śląska 51/85..........

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

a. Kierowanie bieżącą działalnością punktu.

b. Reprezentowanie punktu na zewnątrz..

c. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

d. Współpraca z rodzicami

e. Opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb

f. Planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości placówki

g. Opracowanie wspólnie z Radą pedagogiczną programu rozwoju placówki i rocznych planów

działań z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki .

h. Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola .

i. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według

zasad określonych w odrębnych przepisach

j. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał w ramach jej kompetencji .

k. wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa .


§ 8

Rada Pedagogiczna

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w punkcie.

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie

z harmonogramem.

4. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i

spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane

tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola Niepublicznego

§ 9

1.Podstawowa jednostka organizacyjna punktu jest złożona z dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 15. Grupa może funkcjonować przy

niepełnej liczbie dzieci.

3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora ds. pedagogicznych i Organu prowadzącego. Uwzględnia on:

wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

4. Do realizacji celów statutowych punkt posiada:

a. sale zajęć dla poszczególnych grup

b. łazienki dla dzieci i personelu

c. szatnię

d. pomieszczenie socjalne.

5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkola z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

6. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela.

7. W miarę możliwości organizacyjnych, oraz dla zapewnienia ciągłości pracy

wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie

lata pobytu dziecka w punkcie

§ 10

1. Przedszkole Niepubliczne pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Istnieje możliwość zmiany czasu trwania pracy przedszkola w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

2. Przerwa świąteczna obowiązuje w dniach Wigilia i Sylwester chyba że rodzice ustanowią inaczej.

3. Przedszkole jest placówką nie feryjną.

4. Przedszkole Niepubliczne może zostać zamknięte na 1 miesiąc w okresie wakacji letnich.

W tym okresie mogą być prowadzone na terenie nieruchomości prace remontowe i budowlane mające na celu poprawienie jakości użytkowania lokalu, w którym przebywają dzieci. Każdy następny tydzień zamknięcia przedszkola musi być wcześniej uzgodniony z rodzicami i wymaga ich zezwolenia na zamknięcie Placówki na termin dłuższy niż 1 miesiąc.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

§ 11

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat. Na wniosek rodziców, Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.Rekrutacja dzieci jest jawna i odbywa się na zasadach przyjmowania dzieci według kryteriów określonych w Ustawie oraz według kolejności zgłoszeń wpływających do przedszkola.

3. Wychowankowie-dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw

Dziecka, a w szczególności prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania

c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

d. poszanowania jego godności osobistej

e. poszanowania własności

f. opieki i ochrony

g. partnerskiej rozmowy na każdy temat

h. akceptacji jego osoby

Obowiązki wychowanków (ustalone są szczegółowo w Regulaminie Placówki)

1. Zachowanie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi

2. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:

a. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie

społecznej

b. rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z indywidualną umową z rodzicami

c. na prośbę rodzica

d. nieobecność dziecka jest nieusprawiedliwiona powyżej 2 miesięcy, przy braku kontaktu

z rodzicami.

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki rodziców

§ 12

1. Rodzice mają prawo do:

a. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie

b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji

pracy w przedszkolu


§ 13

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a. przestrzeganie niniejszego statutu

b. respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej

c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub osobę upoważnioną przez

rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

d. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 każdego miesiąca

e. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie

powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

rozwoju.

§ 14

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a. zebrania grupowe

b. konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorami, nauczycielami

c. zajęcia otwarte

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze organizowane są 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców,

nauczycieli lub Dyrektora.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy punktu

(prawa i obowiązki)

§ 15

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej

pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

d. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

e. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

w punkcie i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.

f. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

zdrowotną i inną

g. planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

doskonalenia zawodowego

h. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

o estetykę pomieszczeń

i. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

j. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania

i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do

znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym

w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowaniai rozwoju

k. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

l. realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących

m. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień

n. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

o. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora punktu, a wynikających

z bieżącej działalności placówki.

§ 16

1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają prawa wynikające z Kodeksu Pracy.

2. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest indywidualnie.

§ 17

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt

z ich rodzicami w celu:

a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci

b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

c. włączenia ich w działalność przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

Finansowanie punktu

§ 18

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobytdziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z

wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

3. Opłata za pobyt dziecka w punkcie pobierana jest z góry, do 10 go dnia każdego miesiąca.

4. Opłata za wyżywienie dziecka w punkcie pobierana jest z góry do 10 każdego miesiąca. Jest to ilość stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni w miesiącu z wyłączeniem

dni wolnych.

5. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty stałej w ciągu roku przy wcześniejszym ustaleniu tego faktu z rodzicami.

6. Za dodatkowe zajęcia, które będą wprowadzane do działalności przedszkola na prośbę indywidualną rodziców, a nie będą dotyczyły całej grupy dzieci, rodzice zobowiązują się uiszczać opłatę dodatkową w zależności od ilości danych zajęć oraz chętnych biorących udział w takich zajęciach

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 19

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola:

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

§ 20


Statut jest jawny i znajduje się na terenie Placówki


§ 21

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w punkcie nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 rok.

§ 23

Zmiany w statucie muszą być zgłoszone do organu rejestrowego.

§ 24

1. Likwidacja punktu może nastąpić z końcem roku szkolnego.

2. O likwidacji punktu przedszkolnego należy powiadomić z wyprzedzeniem 3 miesięcznym

a) rodziców

b) pracowników punktu

c) organ nadzoru pedagogicznego

d) organ rejestrowy

Data uchwalenia: 30.09.2009 rok